Ajankohtaista

Valvira ohjeistaa botuliinihoitojen antamisesta

20.06.2019

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ohjeistaa botuliinihoitojen (esim. Botox) antamisesta seuraavaa:

Valvira katsoo, että botuliinitoksiinihoitojen antaminen on vaativaa lääketieteellistä osaamista edellyttävä toimenpide, joka on terveydenhuollon toimintaa myös silloin, kun hoitoja annetaan esteettisessä tarkoituksessa. Botuliinitoksiini on lääkeaine, jota voidaan antaa potilaalle vain Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella.

Lääkevalmisteyhteenvetojen mukaan botuliinitoksiinihoitoja saavat antaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit, joilla on kokemusta hoitojen antamisesta ja vaadittavien laitteiden käytöstä. Valviran näkemys on, että lääkemääräyksen potilaalle antanut lääkäri voi siirtää botuliinitoksiinin pistämisen myös sellaiselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle, joka on suorittanut botuliinitoksiinin pistämistä varten annetun koulutuksen. Laillistetun lääkärin on myös varmistuttava botuliinitoksiinihoitoja antavien sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden osaamisesta ja myönnettävä kirjallinen lupa näiden pistosten antamiseen.

Vastuu botuliinitoksiinihoidoista on lääkärillä myös niissä tilanteissa, joissa hän on siirtänyt pistämisen sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle. Jos pistoksen antaja ei ole lääkäri, tulee se antaa lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

Valvira on laatinut botuliinitoksiinihoitojen antamisen edellytyksiä koskevan muistion, jonka tarkoituksena on ohjata botuliinihoitojen antajia ja informoida botuliinitoksiinihoitojen antamiseen liittyvistä perusperiaatteista.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnot huomioon ottaen on katsottava, että botuliinitoksiinin käyttö toimenpiteen syystä tai tarkoituksesta riippumatta, edellyttää, että pistoksia antavat joko Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetut lääkärit terveydenhuollon toimintayksiköissä taikka muut botuliinitoksiinihoitojen antamiseen asianmukaisen koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka toimivat terveydenhuollon toimintayksikössä  lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Botuliinitoksiinihoitoja voivat antaa myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lääkärit, jotka ovat tehneet yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Kannanotto merkitsee sitä, että muiden kuin edellä mainitut vaatimukset täyttävien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee lopettaa botuliinitoksiinihoitojen antaminen niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Terveydenhuollon palveluja tuottavan toimintayksikön ylläpitäminen ilman yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa, samoin kuin mainitussa laissa tarkoitetun ilmoituksen laiminlyöminen, on säädetty rangaistavaksi rikoslain 44 luvun 3 §:n nojalla. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan tässä sekä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä että yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittamaa luvan saanutta terveydenhuollon toimintayksikköä.


Lue lisää:

Botuliinihoidot (valvira.fi)